1. Tyto obchodní podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a. s. pod značkou xFON poskytuje předplacené služby elektronických komunikací (dále jen „předplacená služba") v tarifu xFON a jeho speciálních edic, např. xFONka. Obchodní podmínky xFON (dále jen „OP") jsou uveřejněny na webových stránkách xFON. V otázkách neupravených v OPM se poskytování předplacených služeb řídí Všeobecnými podmínkami xFON (dále jen „VP"), Obchodními podmínkami EU roamingu xFON a platným ceníkem služeb, které jsou všechny zveřejněny na stránce xFON, a ustanoveními platného právního řádu České republiky.
 

2. SIM karty s předplaceným tarifem xFON lze získat telefonicky, přes web stránky nebo objednávkou emailem. Specifikací tarifu xFON je automatické získání služby mobilní internet zdarma při pořízení předplacené karty, spočívající v získání výhody při zakoupení nové SIM karty v podobě stanoveného datového limitu k mobilnímu internetu (mobilní internet zdarma tedy spočívá v poskytnutém datovém limitu). Podle bodu 9. lze získat i jiné výhody.
 

3. Při volání se účtuje vždy od první sekundy, dále je doba spojení účtována také po sekundách.
 

4. Kredit je možno dobít prostřednictvím dobíjecích kanálů uvedených na xFON. K předplacené kartě je naprogramován počáteční (předplacený) kredit. Počáteční kredit je bonusovým kreditem a lze ho využít pouze na základní služby xFON, tedy VOLÁNÍ, SMS a DATA.
 

5. Při zakoupení nové předplacené karty získává účastník automaticky službu mobilní internet zdarma s počátečním datovým limitem a rychlostí ve výši uvedené v Ceníku služeb platném při využití první služby prostřednictvím zakoupené SIM karty. Počáteční datový limit je možné čerpat 30 dnů od využití první služby pomocí předplacené karty.
 

6. Datový limit lze čerpat maximálně po dobu 30 dnů následujících po dobití SIM karty. Lhůta pro čerpání začíná běžet vždy od data posledního dobití kreditu.O aktivaci a době trvání výhody bude účastník vždy informován prostřednictvím SMS a výhodu může čerpat až po jejím doručení. Po vyčerpání stanovaného datového limitu se datový provoz zastaví, přičemž maximální možná rychlost po tomto zpomalení je uvedena v Ceníku služeb, aby Účastník mohl využívat datové služby v maximální možné kvalitě určené pro předplacenou službu, může si dobít svou předplacenou kartu nebo aktivovat některý z datových balíčků s datovým limitem a za cenu uvedenou v platném Ceníku služeb. Datové služby lze čerpat maximálně 30 dnů od data aktivace SIM karty nebo posledního dobití kreditu, poté je již nelze využít vůbec, avšak Účastník má v takovém případě možnost zakoupit si některý z datových balíčků nabízených ze strany xFON, a to za cenu uvedenou v platném Ceníku služeb nebo má možnost si opětovně dobít kredit a získat tak datový limit k mobilnímu internetu.
 

7. V případě dobití kreditu během doby trvání výhody datového limitu k mobilnímu internetu za dobití se dny, kdy je možné tuto výhodu využívat, nesčítají.
 

8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto OP, VP či v případě zneužití služeb ve smyslu VP je xFON oprávněn výhodu datového limitu k mobilnímu internetu za dobití účastníkovi bez možnosti znovu obnovení zrušit.
 

9. Datový limit zdarma - lze zrušit u nové aktivace úplně, pokud si to zákazník přeje a zvýhodnit zákazníka 20 Kč kreditem na volání, který mu bude navýšen ještě před prvotní aktivací SIM Karty.
Tuto skutečnost musí zákazník xFON oznámit předem, aby byla možnost zrušit Datový balíček a připsat výhodný kredit na účet zákazníkovi.
Pokud si zákazník zrušení Datového limitu rozmyslí a bude jej chtít aktivovat, cena za tuto službu je 50 Kč jednorázově.
 

10. xFON se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby (není-li uvedena v OP).
 

11. Reklamační řád a informace o záruce

  • reklamace a jeji řešení - pošlete informace k reklamaci na uvedený email podpory nebo volejte na telefonní číslo info linky 4488
  • reklamace SIM karty - pokud se Vám neporadí vyřešit problém na uvedené stránce, kontaktujte emailem nebo telefonicky podporu
  • za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit - pokud je chyba v telefonním přístroji uživatele, chybou třetích stran
  • potřebné náležitosti - vyřešíte zasláním všech důležitých informací na email podpory
  • průběh a následné vyřízení reklamace - bude uživatel kontaktován emailem nebo telefonicky
     

12. Vylomením SIM karty a setřením ochranných PINxx a PUKxx kodů souhlasíte s OP a VP podmínkami xFON
 

13. Informace o odstoupení od smlouvy (dle zákona lhůta 14 dní bez udání důvodu)
pokud zákazník neporuší SIM kartu a nesetře ochranné kody PINxx a PUKxx a SIM karta bude vrácena na uvedenou adresu xFON, bude částka za pořízení SIM karty vrácena na účet zákazníka do 14 pracovních dnu od doručení a kontrole nepoškozené SIM karty.
 

14. Způsob platby, dodání nebo plnění
Platba za SIM kartu nebo služby se vždy provádí na banovní účet xFON, platby přímo převodem s variabilním symbolem čísla telefonu nebo podle variabilního čísla vystavené faktury.
Plnění plateb dle vystavených faktur, popř. ihned podle objednávky služeb.
Platební branou s možností plateb platebními kartami, online převody banky nebo PayPal
géčko.png  verified_by_visa-full-colour.png  mc_securecode_86px_width.png  vbm_blugrad004.png visa_pos_electron_fc_lg_01.png   me_accpt_match_eps.png   MC.png
 

15. Náklady na dodání produktu
Náklady spojené s dodáním SIM karty jsou součástí cen na stránkách xFON, standardně je dodání zdarma, jen za cenu pořízení SIM karty - pouze u platby předem.
Pokud je uvedeno v ceníku jinak, je platná cena v ceníku na stránkách xFON.
 

16. xFON si vyhrazuje právo OP doplňovat či měnit, případně tarif úplně zrušit a stávající účastníky převést na jiný aktuálně nabízený tarif nebo  předplacené služby, který je zrušenému tarifu charakteristicky nejbližší.
 

17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017.


18. Kontakt:
Simona Königová
Ostrovského 944/14
Havířov - Město 736 01

: 06247881