Menu

Obchodní podmínky xFON

01.07.2017


OBCHODNÍ PODMÍNKY xFON

 1. Tyto obchodní podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a. s. pod značkou xFON poskytuje předplacené služby elektronických komunikací (dále jen „předplacená služba") v tarifu xFON a jeho speciálních edic, např. xFONka. Obchodní podmínky xFON (dále jen „OP") jsou uveřejněny na webových stránkách xFON. V otázkách neupravených v OPM se poskytování předplacených služeb řídí Všeobecnými podmínkami xFON (dále jen „VP"), Obchodními podmínkami EU roamingu xFON a platným ceníkem služeb, které jsou všechny zveřejněny na stránce xFON, a ustanoveními platného právního řádu České republiky.
   
 2. SIM karty s předplaceným tarifem xFON lze získat do vyprodání zásob. Specifikací tarifu xFON je automatické získání služby mobilní internet zdarma při pořízení předplacené karty, spočívající v získání výhody při každém dobití kreditu v podobě stanoveného datového limitu k mobilnímu internetu (mobilní internet zdarma tedy spočívá v poskytnutém datovém limitu za každé dobití kreditu).
   
 3. Při volání se účtuje vždy od první sekundy, dále je doba spojení účtována také po sekundách.
   
 4. Kredit je možno dobít prostřednictvím dobíjecích kanálů uvedených na xFON. K předplacené kartě je naprogramován počáteční (předplacený) kredit. Počáteční kredit je bonusovým kreditem a lze ho využít pouze na základní služby xFON, tedy VOLÁNÍ, SMS a DATA.
   
 5. Při zakoupení nové předplacené karty získává účastník automaticky službu mobilní internet zdarma s počátečním datovým limitem a rychlostí ve výši uvedené v Ceníku služeb platném při využití první služby prostřednictvím zakoupené SIM karty. Počáteční datový limit je možné čerpat 30 dnů od využití první služby pomocí předplacené karty.
   
 6. Za každé dobití předplacené karty získá účastník výhodu datového limitu k mobilnímu internetu ve výši a rychlosti uvedené v Ceníku služeb platném při dobití. Datový limit lze čerpat maximálně po dobu 30 dnů následujících po dobití SIM karty. Lhůta pro čerpání začíná běžet vždy od data posledního dobití kreditu.O aktivaci a době trvání výhody bude účastník vždy informován prostřednictvím SMS a výhodu může čerpat až po jejím doručení. Výhodu je možné aktivovat kdykoliv znovu. Po vyčerpání stanovaného datového limitu se datový provoz zpomalí, přičemž maximální možná rychlost po tomto zpomalení je uvedena v Ceníku služeb; aby Účastník mohl využívat datové služby v maximální možné kvalitě určené pro předplacenou službu, může si dobít svou předplacenou kartu nebo aktivovat některý z datových balíčků s datovým limitem a za cenu uvedenou v platném Ceníku služeb. Datové služby ve zpomalené rychlosti lze čerpat maximálně 30 dnů od data aktivace SIM karty nebo posledního dobití kreditu, poté je již nelze využít vůbec, avšak Účastník má v takovém případě možnost zakoupit si některý z datových balíčků nabízených ze strany xFON, a to za cenu uvedenou v platném Ceníku služeb nebo má možnost si opětovně dobít kredit a získat tak výhodu datového limitu k mobilnímu internetu.
   
 7. V případě dobití kreditu během doby trvání výhody datového limitu k mobilnímu internetu za dobití se dny, kdy je možné tuto výhodu využívat, nesčítají. V případě dobití kreditu během doby trvání výhody datového limitu k mobilnímu internetu za dobití se výhoda vždy aktivuje na nových 30 dnů ode dne dobití.
   
 8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto OP, VP či v případě zneužití služeb ve smyslu VP je xFON oprávněn výhodu datového limitu k mobilnímu internetu za dobití účastníkovi bez možnosti znovu obnovení zrušit.
   
 9. xFON se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby (není-li uvedena v OP).
   
 10. xFON si vyhrazuje právo OP doplňovat či měnit, případně tarif úplně zrušit a stávající účastníky převést na jiný aktuálně nabízený tarif předplacené služby, který je zrušenému tarifu charakteristicky nejbližší.
   
 11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2017.