OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘENESENÍ ČÍSLA
(DÁLE JEN „PODMÍNKY")

 

1. PODMÍNKY PŘENESENÍ ČÍSLA

Tyto Podmínky stanovují postup při poskytování služby přenesení telefonního čísla (dále jen „přenesení čísla") Účastníka, který využívá či má zájem využívat Služby společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen Operátor) pod obchodní značkou xFON a ostatními podnikateli poskytujícími veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále též jen „poskytovatelé služby"). Dále tyto Podmínky stanovují postup při převodu telefonního čísla Účastníka, který využívá či má zájem využívat Služby Operátora pod obchodní značkou xFON na jinou, resp. z jiné obchodní značky, pod kterou Operátor poskytuje Služby (dále též jen „ostatní značky Operátora")

 

2. PŘENESENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA od jiného poskytovatele služeb k operátorovi

2.1. Zájemce o přenesení telefonního čísla (dále též jen „Účastník") uzavře s Operátorem Účastnickou smlouvu na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON s žádostí o přenesení telefonního čísla od jiného mobilního poskytovatele služeb (dále též jen „opouštěný poskytovatel služeb"). Dokladem o uzavření Účastnické smlouvy s přenesením mobilního čísla u Operátora je číselný Kód přenesení čísla (též jen: „KPČ"); tímto kódem je Účastník povinen se kdykoliv prokazovat. Uzavřít Účastnickou smlouvu na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON s žádostí o přenesení čísla lze jen způsoby uvedenými v informačních materiálech Operátora dostupných na xFON. Pro úspěšné přenesení čísla je Účastník povinen u přenášeného čísla platně ukončit poskytování služby elektronických komunikací (podat platnou výpověď Účastnické smlouvy) u opouštěného poskytovatele služeb. Od opouštěného mobilního poskytovatele služeb získá Účastník jako doklad o platně ukončeném poskytování služby identifikátor (tzv. ČVOP). ČVOP je třeba dodat Operátorovi nejpozději tři pracovní dny před plánovaným datem přenesení, aby došlo k přenesení čísla v požadovaném termínu; v případě nedodání ČVOP v požadovaném termínu je třeba na základě uzavřené Účastnické smlouvy domluvit nový termín přenesení čísla. ČVOP dodá Účastník Operátorovi prostřednictvím zákaznické linky uvedené na stránkách xFON, příp. dalšími možnými aktuálně nabízenými způsoby uvedenými na xFON. Účastník bere na vědomí, že ČVOP u Účastnických smluv (s výjimkou předplacených služeb) má omezenou časovou platnost.

2.2. Účastník a Operátor se při uzavření Účastnické smlouvy na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON dohodnou na datu přenesení čísla, přičemž toto datum nesmí být v případě přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb pozdější než 60 kalendářních dnů ode dne uzavření Účastnické smlouvy. Operátor má právo toto datum změnit z kapacitních a technických důvodů na nejbližší vhodný termín. Účastník bude v takovém případě o novém termínu přenesení předem informován. Operátor zpravidla informuje Účastníka o uzavření Účastnické smlouvy na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON, uvolnění telefonního čísla u opouštěného poskytovatele služby a rovněž o aktivaci telefonního čísla u operátora, a to ústně a formou SMS a/nebo e-mailem podle kontaktních údajů, které má operátor k dispozici. operátor a opouštěný poskytovatel služby vzájemně spolupracují a komunikují tak, aby k přenesení telefonního čísla došlo v době stanovené právním předpisem, resp. v termínu sjednaném s Účastníkem.

2.3. Pro úspěšné zakončení přenosu mobilního telefonního čísla a aktivaci přeneseného čísla v síti operátora je třeba vyměnit v době naplánovaného přenesení čísla SIM opouštěného poskytovatele služby za SIM kartu operátora.

2.4. Pro všechna čísla přenášená na základě jedné objednávky přenesení musí být zvoleno stejné datum přenesení. Účastnickou smlouvu na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON s žádostí o přenesení čísla lze u operátora zrušit do okamžiku závazného naplánování data přenesení čísla. Jestliže Účastník uzavřel s operátorem Účastnickou smlouvu na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON prostředky komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání a od Účastnické smlouvy v zákonné lhůtě odstoupí, přenesení čísla neproběhne v případě, že je odstoupení od smlouvy k operátorovi doručeno zpravidla nejméně tři pracovní dny před naplánováním přenesení čísla. je-li doručeno po této lhůtě, bere Účastník na vědomí, že od Účastnické smlouvy uzavřené s operátorem sice v zákonné lhůtě odstoupil, k přenesení čísla však došlo a je na Účastníkovi, aby sám podnikl kroky potřebné pro zachování aktivního přenášeného čísla.

 

3. CENA PŘENESENÍ ČÍSLA

3.1 Za přenesení čísla platí Účastník cenu ve výši dle platného Ceníku služeb. Pokud Účastník aktivuje SIM kartu v předplaceném tarifu xFON, je cena přenesení čísla stržena z kreditu. Nedojde-li k přenesení čísla, úhrada ceny přenesení čísla se nevrací, ledaže jde o důvod na straně operátora.

 

4. PŘENESENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA OD OPERÁTORA K JINÉMU POSKYTOVATELI

4.1. Pro přenesení čísla od operátora k jinému mobilnímu poskytovateli služeb Účastník zadá u nově zvoleného poskytovatele služby objednávku na přenesení čísla. Zvolený poskytovatel služeb provádí přenesení čísla podle jím stanovených podmínek a platných právních předpisů.

4.2. Pro přenesení čísla je Účastník povinen podat u operátora platnou výpověď Účastnické smlouvy na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON. U mobilního telefonního čísla získá Účastník od operátora jako doklad o platném ukončení Účastnické smlouvy ČVoP, kterým se bude identifikovat u nového poskytovatele služeb. ČVoP lze získat prostřednictvím SMS.

4.3. V případě přenesení telefonního čísla musí výpověď obsahovat jednoznačnou identifikaci Účastníka a ukončované Účastnické smlouvy a zároveň Účastník musí nejpozději do konce uplynutí výpovědní lhůty zažádat způsoby uvedenými v těchto Podmínkách operátora o ČVoP.

4.4. Výpověď Účastnické smlouvy může podat písemně, a to na adresu xFON uvedenou na stránkách. Výpověď musí být vlastnoručně podepsaná, v případě elektronického podání opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

4.5. okamžikem podání výpovědi Účastnické smlouvy je operátor oprávněn omezit Účastníkovi některé poskytované služby. Pokud přenesení čísla z jakéhokoliv důvodu neproběhne, je na výpověď pohlíženo jako na vzatou zpět a Účastnická smlouva platí v nezměněném rozsahu dále. operátor je oprávněn odmítnout přenesení čísla z důvodů uvedených v platných právních předpisech (zejména čl. 5 ooP/10/10.2012-12).

4.6. Účastník může v rámci jedné objednávky přenesení přenést více svých telefonních čísel. V případě, že Účastník přenáší více čísel v jedné objednávce (pod jedním ČVOP), musí být všechna přenášená čísla zařazena pod jedno číslo obchodního partnera. Každé z přenášených čísel musí splnit náležitosti stanovené těmito Podmínkami. Není-li k přenesení uvolněno byť jediné číslo obsažené v objednávce přenesení čísla, je celá objednávka zamítnuta.

4.7. Přenesením čísla nezaniká povinnost Účastníka zaplatit veškeré své peněžité závazky vůči operátorovi.

 

5. PŘEVEDENÍ ČÍSLA Z JINÉ OBCHODNÍ ZNAČKY OPERÁTORA NA OBCHODNÍ ZNAČKU xFON

5.1. Převedení čísla, na kterém operátor poskytuje Účastníkovi Služby pod jinou obchodní značkou operátora, probíhá z technických důvodů obdobně jako přenesení čísla od jiného poskytovatele služeb.

5.2. Zájemce o převedení telefonního čísla uzavře s operátorem Účastnickou smlouvu na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON s žádostí o převod telefonního čísla z jiné obchodní značky operátora. Dokladem o uzavření Účastnické smlouvy je číselný Kód přenesení čísla (též jen: „KPČ"); tímto kódem je Účastník povinen se kdykoliv prokazovat. Uzavřít Účastnickou smlouvu na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON s žádostí o převod čísla lze jen způsoby uvedenými v informačních materiálech operátora dostupných na xFON. Pro úspěšné převedení čísla je Účastník povinen u převáděného čísla platně ukončit poskytování služby elektronických komunikací poskytovanou operátorem pod jinou obchodní značkou než xFON (podat platnou výpověď Účastnické smlouvy). Účastník získá od operátora jako doklad o platně ukončeném poskytování služby poskytované pod jinou obchodní značkou operátora identifikátor (tzv. ČVoP). ČVoP Účastník oznámí kontaktnímu místu operátora, které je určeno pro obchodní značku xFON (tj. Zákaznické centrum na tel. čísle uvedeným na stránkách xFON, dále jen „Zákaznické centrum"), nejpozději čtyři pracovní dny před plánovaným datem převedení čísla, aby došlo k převedení čísla v požadovaném termínu; v případě, že Účastník nedodá ČVoP v požadovaném termínu, bude stanoven nový termín převedení čísla. ČVoP dodá Účastník operátorovi prostřednictvím Zákaznického centra, příp. dalšími možnými aktuálně nabízenými způsoby uvedenými na stránkách xFON. Účastník bere na vědomí, že ČVoP u Účastnických smluv (s výjimkou předplacených služeb) má omezenou časovou platnost.

5.3. Účastník a operátor se při uzavření Účastnické smlouvy na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON dohodnou na datu převedení čísla. operátor má právo toto datum změnit z kapacitních a technických důvodů na nejbližší vhodný termín. Účastník bude v takovém případě o novém termínu převedení čísla předem informován. operátor zpravidla informuje Účastníka o uzavření Účastnické smlouvy na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON, uvolnění telefonního čísla k převedení čísla a rovněž o převedení telefonního čísla k obchodní značce xFON, a to ústně a formou SMS a/nebo e-mailem podle kontaktních údajů, které má operátor k dispozici.

5.4. Pro úspěšné zakončení převodu mobilního telefonního čísla je třeba vyměnit v době naplánovaného převedení čísla SIM, na které operátor poskytuje Služby pod jinou obchodní značkou za SIM kartu, na které operátor bude Účastníkovi poskytovat Služby pod obchodní značkou xFON.

5.5. V ostatních otázkách převodu, které nejsou řešeny v tomto článku Podmínek, se obdobně použijí ustanovení o přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb.

 

6. převedení čísla z obchodní značky xFON k jiné obchodní značce operátora

6.1. Převedení čísla, na kterém operátor poskytuje Účastníkovi Služby pod obchodní značkou xFON k jiné obchodní značce operátora (dále jen „převedení k jiné značce operátora"), probíhá z technických důvodů obdobně jako přenesení čísla k jinému poskytovateli služeb.

6.2. Pro převedení čísla k jiné značce Operátora Účastník zadá u nově zvoleného poskytovatele služby objednávku na přenesení čísla. Zvolený poskytovatel služeb provádí přenesení čísla podle jím stanovených podmínek a platných právních předpisů.

6.3. Pro převedení čísla k jiné značce operátora je Účastník povinen podat platnou výpověď Účastnické smlouvy na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON. Následně získá Účastník od Operátora ČVOP. O ČVOP musí Účastník žádat prostřednictvím SMS způsobem stanoveným na xFON.

6.4. V případě převedení telefonního čísla k jiné obchodní značce musí výpověď obsahovat jednoznačnou identifikaci Účastníka a ukončované Účastnické smlouvy a zároveň Účastník musí nejpozději do konce uplynutí výpovědní lhůty zažádat způsoby uvedenými v těchto Podmínkách Operátora o ČVOP.

6.5. Výpověď Účastnické smlouvy může Účastník podat písemně, a to na adresu xFON. Výpověď musí být vlastnoručně podepsaná, v případě elektronického podání opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

6.6. Okamžikem podání výpovědi Účastnické smlouvy je Operátor oprávněn omezit Účastníkovi některé poskytované služby. Pokud převedení čísla z jakéhokoliv důvodu neproběhne, je na výpověď pohlíženo jako na vzatou zpět a Účastnická smlouva na poskytování Služeb pod obchodní značkou xFON platí v nezměněném rozsahu dále. Operátor je oprávněn odmítnout převedení čísla ze stejných důvodů jako při přenesení čísla k jinému poskytovateli služeb.

6.7. Účastník může v rámci jedné Objednávky přenesení převést více svých telefonních čísel. V případě, že Účastník přenáší více čísel v jedné objednávce (pod jedním ČVOP), musí být všechna přenášená čísla zařazena pod jedno číslo obchodního partnera. Každé z převáděných čísel musí splnit náležitosti stanovené těmito Podmínkami. Není-li k převedení uvolněno byť jediné číslo obsažené v objednávce přenesení čísla, je celá objednávka zamítnuta.

6.8. Převedením čísla k jiné obchodní značce Operátora nezaniká povinnost Účastníka zaplatit veškeré své peněžité závazky vůči Operátorovi plynoucí mu z poskytování služeb pod obchodní značkou xFON.

6.9. V ostatních otázkách převodu k jiné obchodní značce Operátora, které nejsou řešeny v tomto článku Podmínek, se obdobně použijí ustanovení o přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb.

 

7. PŘEVEDENÍ ČÍSLA Z PŘEDPLACENÉHO TARIFU NA TARIF s MĚSÍČNÍM vyúčtováním či obráceně

7.1. Převedení čísla, na kterém Operátor poskytuje Účastníkovi Služby pod obchodní značkou xFON na předplacené kartě na kterýkoliv z tarifů s měsíčním vyúčtováním, který xFON nabízí, (dále jen „převedení na tarif s měsíčním vyúčtováním") či převedení čísla z tarifu s měsíčním vyúčtováním, který xFON nabízí, na předplacenou službu poskytovanou pod obchodní značkou xFON (dále jen „převedení na předplacenou kartu), probíhá z technických důvodů obdobně jako přenesení čísla k jinému poskytovateli služeb.

7.2. Pro převedení čísla na tarif s měsíčním vyúčtováním nebo převedení na předplacenou kartu Účastník zadá u Operátora objednávku na převedení čísla a současně podá výpověď Účastnické smlouvy. Následně získá Účastník od Operátora ČVOP. O ČVOP musí Účastník žádat prostřednictvím SMS

7.3. Výpověď musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Účastníka a ukončované Účastnické smlouvy a zároveň Účastník musí nejpozději do konce uplynutí výpovědní lhůty zažádat způsoby uvedenými v těchto Podmínkách Operátora o ČVOP.

7.4. Výpověď Účastnické smlouvy může Účastník podat písemně, a to na adresu xFON uvedenou na stránkách. Výpověď musí být vlastnoručně podepsaná, v případě elektronického podání opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

7.5. Okamžikem podání výpovědi Účastnické smlouvy je Operátor oprávněn omezit Účastníkovi některé poskytované služby. Pokud převedení čísla z jakéhokoliv důvodu neproběhne, je na výpověď pohlíženo jako na vzatou zpět a Účastnická smlouva na poskytování Služeb s měsíčním vyúčtováním či poskytování předplacených služeb platí v nezměněném rozsahu dále. Operátor je oprávněn odmítnout převedení čísla ze stejných důvodů jako při přenesení čísla k jinému poskytovateli služeb.

7.6. Účastník může v rámci jedné objednávky na převedení převést více svých telefonních čísel. V případě, že Účastník přenáší více čísel v jedné objednávce (pod jedním ČVOP), musí být všechna převáděná čísla zařazena pod jedno číslo obchodního partnera. Každé z převáděných čísel musí splnit náležitosti stanovené těmito Podmínkami. Není-li k převedení uvolněno byť jediné číslo obsažené v objednávce přenesení čísla, je celá objednávka zamítnuta.

7.7. Převedením čísla na tarif s měsíčním vyúčtováním, resp. na předplacenou službu, nezaniká povinnost Účastníka zaplatit veškeré své peněžité závazky vůči Operátorovi plynoucí mu z poskytování služeb v rámci předplacené služby, resp. v tarifu s měsíčním vyúčtováním.

7.8. V ostatních otázkách převodu k jiné obchodní značce Operátora, které nejsou řešeny v tomto článku Podmínek, se obdobně použijí ustanovení o přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb či případně převodu čísla na jinou obchodní značku.

 

8. závěrečná ustanovení

8.1. Pro otázky neupravené těmito Podmínkami platí ustanovení Všeobecných podmínek xFON , Ceníku služeb, Účastnické smlouvy a případně dalších zvláštních podmínek služeb a tarifů. Přenositelnost čísla je podrobně upravena opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10-10.2012 -12, v platném znění.

8.2. V případě přenesení čísla i převodu čísla může dojít k přerušení poskytování služeb trvajícího maximálně 6 hodin, a to v rozmezí 00:00 - 06:00 v den přenesení čísla, resp. převodu čísla. V období tohoto přerušení poskytování služeb je dostupné tísňové volání na číslo 112.

8.3. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém rozsahu. O všech změnách bude Účastník informován v zákonem předepsané formě.

8.4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2017.